Skip to main content

Mjabulisi Juggles Theatre and Poetry

Zwelithini Dlamini attended Luveve High School in Bulawayo, and it is during his high school when the poetic journey started. He is a poet, and a comedian.

Zwelithini has built the stage name ‘Mjabulisi’ which emerged out of poetry, thus most of his comic poems brought out the now popular stage name.

He usually performs his poetic works on stage to entertain as well as to educate. He has performed live on several occasions including weddings.  Zwelithini once worked with ECD teachers in Nkulumane, ‘koSokusile’ and has also performed for AIDS Counsel Organisation and PPC Zimbabwe in Gwanda .

He is part of a poetry program called ‘Amadramatics’ which airs live on Skyz  Metro FM every Sunday. Mjabulisi has been interviewed on different radio stations including Radio Zimbabwe, Khulumane FM and Skyz Metro FM.

He has done few theatre plays with a group called ‘ISintu Sami’. They performed at Dumisa Arts Festival in Victoria falls in 2018. He also featured in theatre plays with Langelitsha Arts and has performed in churches in Phumula and entertained HHI in Bulawayo.

Mjabulisi currently works at PPC Zimbabwe in Gwanda and he is working with different artists featuring in their music tracks. Mjabulisi is also working with comedians. He is a member of MJ bullets.

Below is one of Mjabulisi’s poem written in isiNdebele

NGILOSI YOQOBO 
Ululuju,
Ulilangaliphuma,
Uyindizamtshina,
Uyisithelo sesihlahla esimnandi,
Uligolide mhlawumbe?
Ugil"imikhuba engqondweni yami,
Udumis'imizwa yami,
Ubumbekile sqabhobho mtwan'omuntu.
 
Izigcuma zakho  zingisa encwadini engcwele ngesikhathi sabo Eva,
Amehlo lenkophe zakho kuyangi ```stikhisa```
Indlebe lamakhala akho kubutshelezi,kuyakhazimula njengo msosobiyane ofakwe emanzini.
Isilevu sakho sihl'okwe zandla zami nxa ngiqeda kuwatsha.
Inwele zakho zid'okumlung'owabuy' ezothenga uNsundu ngakithi.
Indebe zakho zikhazimula satomatisi eliphuma esivandeni.
Ugil'imikhuba engqondweni yami.
Udumis'imizwa yami.
Ubumbekile sqabhobho.
 
Ijwabu lakho lijwabujwabu lileveve
Ngikubona uthutsha ngizwa uqhuqho
Kuth'angitshone phansi angazingenzenjani
Ngizwa amabhampa enhlizweni yami
Kahlekahle ngiyabe ngizizwa angathi ngiphakathi kwemota.
Ugil'imikhuba engqondweni yami.
Udumis'imizwa yami.
Ubumbekile sqabhobho.
 
Lapho ngikwetshela kwakungathi ngumdlalo,
Ukulala yebo,ngiyalala kepha ngiyaphuza.
Ngize ngijumeke ngikhohlwe ukucimeza.
Phela awakho Ami mpo!
Ezakho ziyangi bhabhula
Ahh! Kambe lingilosi ngayibonanjani? phela luhlobo lukamakoti oluthandwa yinhliziyo yami
Nxa ngiphupha ,ngicabanga kuqala kudlule wena engqondweni,
Nxa ngihamba ngize ngime   ngathi ngibona umdlalo qha!ngicabanga wena.
Bengangithuma ukuyathenga isitshebo Mina ngibuya lesinkwa,
Nxa ngiwatsha ngize ngichaye kunjalo ngingahlambululanga, kuduma wena ekhanda
Ugil'imikhuba engqondweni Yami.
Udumis'imizwa yami.
Ubumbekile sqabhobho.
 
Nginwaya ikhanda ,ngiphelelwe ngamagam' okutsho nxa uthutsha.
Phela!elakho iphimbo lilolongiwe njengobal' indaba zantambama
Ukuhlekelela kwakho,
Ukudlala kwakho,
Ukuhamba kwakho,
Hayibo! ungowami kuphela.
Iminyaka mid' ubabakazi kad'aqala (Mlangeni uyeza Nini oweth' umalukazana?)
LoNjomane uzethuka mhla ekubona uthutsha.
Kozamazama iguma lokhe mhla umagcwala guma engen' ekhaya.
Buhleza woza sambe.
Ugil'imikhuba engqondweni yami.
Udumis' imizwa yami.
Ubumbekile sqabhobho.
 
Mina nawe soba ngamethe lolimi,
Sithandane okwamajuba
Abadala bathi umqokolo wendwangu uvuthelwa emlonyeni ,
Mina ngizoba yindwangu,
Wena umqokolo
Uvuthelwe kowami umlomo,
Ugil' imikhuba engqondweni yami.
Udumis' imizwa yami.
Ubumbekile sqabhobho.
Ngikuthanda Haleluya
 
Phind'ubhale futhi sibalwami
 
Zwelithini Dlamini
Imbongi esakhulayo
zwedlamini00@gmail.com

2 thoughts to “Mjabulisi Juggles Theatre and Poetry”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *